Headerimage

FUMA

Úvod do problematiky středověkých technologických postupů opracování stavebního kamene
Introduction to Mediaeval Technological Procedures in the Working of Building Stone
Einführung in die Problematik mittelalterlicher technologischer Verfahren bei der Bausteinbearbeitung
Michal Cihla – Michal Panáček
stáhnout v PDF ...

Tehelne v slovenských mestách v stredoveku a novoveku
Brickyards in Slovak Towns in the Middle Ages and the Modern Age
Ziegeleien in slowakischen Städten im Mittelalter und in der Neuzeit
Marián Čurný – † František Javorský
stáhnout zde v PDF ...

Surovinová základna Pohanska u Břeclavi
Resource Base of the Pohansko Settlement, near Břeclav
Die Rohstoffbasis von Pohansko bei Břeclav/Lundenburg
Petr Dresler
stáhnout zde v PDF ...

Reste eines mittelalterlichen Wasserhebewerkes und eines aus der türkischen Zeit in Buda
Remains of a Mediaeval Water Pump, Traces of Another, from Ottoman Buda
Pozůstatky středověkého čerpadla a dalšího z tureckého období v Budě
Gabriella Fényes
stáhnout zde v PDF ...

Hutnictví kovů v podhradí Pražského hradu
Metallurgy Below Prague Castle
Das Hüttenwesen im Suburbium der Prager Burg
Jan Havrda – Jaroslav Podliska
stáhnout zde v PDF ... 

K výrobě a variabilitě stavební keramiky ve středověkém a novověkém Brně
The Manufacture and Variability of Building Ceramics in the Mediaeval and Modern-Age Brno
Die Produktion und Variabilität der Baukeramik im mittelalterlichen und neuzeitlichen Brünn
Petr Holub
stáhnout zde v PDF ...

Ťažba a použitie baraneckých pieskovcov v stredoveku
The Mining and Use of the Baranec Sandstones in the Middle Ages
Abbau und Verwendung der Baranec-Sandsteine im Mittelalter
Alžbeta Hornáčková
stáhnout zde v PDF ...

Hornické a úpravnické areály na českomoravské vrchovině a jejich vztah k soudobým městským centrům ve 13. století
Mining and Metal-Processing Areas in the Czech-Moravian Highlands and Their Connection
with Contemporaneous Towns in the 13th Century
Beziehungen zwischen den Bergbau- und Aufbereitungsarealen und den Städten in der Montanlandschaft Českomoravská vrchovina (Böhmisch-Mährisches Bergland) während des 13. Jahrhunderts
Petr Hrubý – Petr Hejhal
stáhnout zde v PDF ...

Vápenka před branou svatého Benedikta
A Lime Kiln Outside the St. Benedict Gate, Prague
Kalkofen vor dem St.- Benedikt-Tor in Prag
Petr Juřina – Jan Zavřel
stáhnout zde v PDF ...

Zásobování města Brna železem v období středověku
Supplying Brno with Iron in the Middle Ages
Eisenversorgung der Stadt Brünn im Mittelalter
Jiří Merta
stáhnout zde v PDF ...

Mineralogicko-petrografická charakteristika pálenej strešnej krytiny z Bratislavského hradu
The Mineralogical and Petrographic Characteristics of Bratislava Castle Fired Roofing Tiles
Mineralogiosch-petrographische Charakteristik der Dachziegel
Peter Nagy – Miloš Gregor
stáhnout zde v PDF ...

Historický kameňolom litavských vápencov v Devíne pri Bratislave
A Historical Quarry of Leitha Limestone in Devín, near Bratislava
Historischer Steinbruch Litauer Kalksteine in Devín bei Bratislava
Daniel Pivko
stáhnout zde v PDF ...

Archeologické doklady výroby z 12.–13./14. století v jihovýchodní části Brna ve vztahu k vývoji zástavby
Archaeological evidence of production in the 12th–13th/14th centuries in the south-west part of Brno with relation to the development of the built-up area
Archäologische Produktionsbelege aus dem 12.–13./14. Jahrhundert im Südostteil der Stadt Brno/Brünn im Bezug auf die Bebauungsentwicklung
Rudolf Procházka
stáhnout zde v PDF ...

„Wann es zw jarn chumpt…“
Medieval and early modern woodland management in Moravia
Středověké a raně novověké lesní hospodaření na Moravě
Péter Szabó
stáhnout zde v PDF ...

Archeologický výzkum pozůstatků zahloubeného pravoúhlého objektu se vstupní šíjí na náměstí Jana Žižky z Trocnova v Čáslavi
Archaeological Research into the Remains of a Sunken Perpendicular Building with an Entrance Spine in náměstí Jana Žižky z Trocnova Square, Čáslav
Archäologische Untersuchung der Restbestände einer rechteckigen Grube mit einem rampenartigen Eingang vom Platz Jana Žižky z Trocnova in Čáslav
Martin Tomášek – Jolana Šanderová
stáhnout zde v PDF ...

Rostlinné zbytky jedním z pramenů pro interpretaci čáslavského středověkého objektu
Vegetal remains as one of the sources for interpretation of the Čáslav Medieval object
Věra Čulíková
stáhnout zde v PDF ...

Pylová analýza vzorků z archeologického objektu 1502 v Čáslavi
Pollen Analysis of Samples from Archaeological Site 1502, Čáslav
Pollenanalyse der Proben aus dem archäologischen Objekt 1502 in Čáslav
Vlasta Jankovská
stáhnout zde v PDF ...

Zvonařská dílna na náměstí Republiky v Praze
Bell Workshop in the Republiky Square in Praha (Prague)
Glockengiesserei auf dem Republiky Platz in Praha (Prag)
Martin Vyšohlíd
stáhnout zde v PDF ...